Tienestefolks rettigheder og pligter 1791

"Forordning om adskilligt, der vedkommer Politie-Væsenet paa Landet i Danmark, Fornemmelig i Hensigt til Tieneste-Folk, hvis Rettigheder og Pligter bestemmes nøyagtigen, saavelsom Rettergangsmaaden, der skal have Sted, naar Husbond eller Tiener forsee sig imod denne Anordning, eller føre nogen Klage over hverandre indbyrdes.
Christiansborg Slot den 25de Martii 1791"